NEKSTEN s.r.o., Staré záhrady 3, Bratislava - Ružinov 821 05
+421 948 400 181

 

ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD Z VÝROBNÉHO PROCESU

Vo výrobných prevádzkach našich klientov implementujeme modernú ekologickú technológiu, ktorá umožňuje sedimentáciu nebezpečných prímesí v odpadových vodách z výrobného procesu.
Zabezpečujeme kompletnú dodávku technológie a jej prevádzkovanie našimi pracovníkmi v priestoroch klienta alebo mimo nich

MANAŽMENT SKLADU CHEMIKÁLIÍ

 • Príjem, vstupná kontrola (kontrola identifikácie, environmentálnych podmienok počas prepravy, poškodenia, exspirácie a pod.) a naskladnenie chemikálií do skladu
 • Identifikácia každej skladovej položky pred jej uskladnením na pozíciu v sklade etiketou s čiarovým kódom, sledovanie a dodržiavanie FIFO (first in first out), sledovanie minimálnych hladín a bezpečnostnej rezervy
 • Vytvorenie a následné neustále zlepšovanie 5S štandardu podľa denného, týždenného a mesačného plánu úloh
 • Inventúra uskladnených chemikálií na periodickej báze
 • Bezpečné uskladnenie, evidencia a manažment nepoužiteľných chemikálií, alebo chemikálií po exspirácii
 • Separácia a uskladnenie použitých obalov z chemikálií podľa druhu odpadu (nebezpečný odpad, ostatný odpad) 

 

 

 

Príprava chemikálií do výrobného procesu


 • Príprava chemikálií do výrobného procesu klienta podľa stanoveného štandardu
 • Zabezpečenie pomeru objemov jednotlivých prímesí / zložiek (farba - tvrdidlo, lepidlo - tvrdidlo a pod.), vypočítanie hmotnosti podľa vstupnej požadovanej hodnoty
 • Výdaj chemikálií do výrobného procesu dokumentovaný použitím etikiet s označením projektu, linky, hmotnosti prímesí a pod.
 • Synchronizácia výdaja chemikálií s požiadavkami výrobných liniek
 • Evidencia spotrebovaných zložiek a vydaných položiek a ich hmotnosti do záznamu spotreby v systéme

 

 

 

Manažment odpadových materiálov z výrobného procesu


 • Vynášanie odpadu (použité obaly, zvyšky výrobného materiálu a pod.) z výrobných pracovísk, skladov, údržby a pod. do zberných miest na to určených
 • Separovanie odpadu a jeho umiestnenie do kontajnerov podľa druhu odpadu
 • Komplexné zabezpečenie manažmentu odpadového hospodárstva a zneškodnenia nebezpečných odpadov
 • Evidencia sprievodných listov pri vývoze nebezpečných odpadov

 

 

Čistenie výrobných foriem a nástrojov


 • Čistenie striekacích foriem (masiek) z výrobných liniek znečistených od farby, lepidla, separátorov a kompozitov a pod.
 • Príjem, výdaj a evidencia vyčistených foriem
 • Zanášanie a uskladnenie foriem priamo na výrobnej linke
 • Optická kontrola foriem, označenie poškodených foriem a ich premiestnenie na opravu
 • Mazanie vyčistených a usušených foriem
 • Povrchová úprava foriem (poteflonovanie, pogumovanie, komaxitovanie) kvôli zvýšeniu požadovaného efektu separácie lepidla od kovových častí foriem

 

 

© 2013 Copyright NeksTen s.r.o.. All Rights Reserved. 
Created: G66 s.r.o.
 

NEKSTEN s.r.o.,
IČO: 45 470 383,
OR ved. Mestkým súdom Bratislava III, odd. Sro., vl. 158474/B.,
Sídlo: Staré záhrady 3, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
info@neksten.sk, www.neksten.sk